Vedenie účtovníctva a množstvo užitočných rád v rámci jednoduchého účtovníctva

Vedenie účtovníctva so skúsenosťami

Pokiaľ podnikateľ dospeje do štádia, že sa rozhodne preukazovať svoje výdavky, má na výber niekoľko spôsobov, pričom jedným z nich aj vedenie účtovníctva. Reč je teda konkrétne o jednoduchom účtovníctve a v nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na niektoré z jeho základných charakteristík. Vedenie účtovníctva a v zásade aj povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva majú za povinnosť podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri a taktiež aj fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť. 

Ako zabezpečiť vedenie účtovníctva plne v súlade s platnou legislatívou?

Vedenie účtovníctva v súlade s legislatívou
Legislatíva a účtovníctvo

Vedenie účtovníctva je prísne regulované a dôležitými sú v tomto smere zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a taktiež postupy vydané Ministerstvom financií SR. Podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve môže byť predmetom jednoduchého vedenia účtovníctva stav a pohyb majetku, stav a pohyb záväzkov, príjmy, výdavky a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným vedením účtovníctva? Základný rozdiel tkvie v spôsobe akým sa zisťuje základ dane pre účely výpočtu dane z príjmov. Kým pre jednoduché účtovníctvo je smerodajný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, tak v prípade podvojného účtovníctva je dôležité porovnanie nákladov s výnosmi. Hlavnými výhodami jednoduchého vedenia účtovníctva je najmä oveľa nižšia administratívna náročnosť a fakt, že podnikateľ vie rýchlejšie zistiť základ dane. Nemalou výhodou je taktiež zdanenie príjmov až po prijatí platby. Situácia, keď podnikateľ nemá iných zamestnancov a má nízke výdavky, je vhodná na uplatnenie si paušálnych výdavkov. Výhodou je v tomto ohľade skutočnosť, že subjektu nehrozia pokuty za prípadné neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve. Prejdime na účtovné knihy v rámci sústavy jednoduchého účtovníctva, ktoré sú legislatívne upravené na základe § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve a patria medzi ne kniha pohľadávok a záväzkov, peňažný denník a pomocné knihy. Podľa príslušného paragrafu sa v týchto účtovných knihách účtuje vždy v deň realizácie účtovného prípadu a za tento deň sa môže považovať napríklad deň splnenia dodávky, inkasa pohľadávky, prevzatia dlhu, úhrady úveru, deň zistenia manka alebo prebytku a iné.  

Účtovnícke služby rôzneho druhu nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.

You May Also Like

About the Author: Admin